Có bất kì câu hỏi nào? +84 28 62 91 81 88
Tích hợp hệ thống
Các dịch vụ tích hợp hệ thống của SoftNET kết hợp truyền thông thoại, dữ liệu và video vào một hệ thống và đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động ăn khớp như một hệ thống duy nhất. Điều này dẫn đến năng suất tốt hơn, hiệu quả cao hơn và chi phí thấp hơn cho quý vị.

Thêm thông tin

For more information, contact our nearest office to your location

+84 28 62 91 81 88

Contact us
© Copyright 1996-2020, SoftNET all rights reserved
Design & production Kabi d.o.o.